Mortori e funaral Deutsch

L’annunzchaziun da l’evangeli in occasiun d’ün funaral es ün servezzan als relaschats dal trapassà ed a la rasapada.
Il cult divin da funaral vain fat scha pussibel i’l cumün dal trapassà.

Muossavia pels relaschats in cas d'ün mortori

A Infuormar

Download PDF
1. Meidi/Meidi da chasa
2. Uffizi da pravenda 081 864 12 03
3. Servezzan d’abitants 081 861 27 10
4. Strusch paraints
5. Institut da sepultüra D. Spiller, Scuol: 081 864 92 60 / privat 081 864 05 66
U. Häfner, Ftan: 081 864 84 64 / Fax 081 864 84 65

B Organisar

Uffizi da pravenda Termin pel funaral
Termin pel discuors per preparar
Benedicziun (cumgià) pro üna cremaziun
Servezzan d’abitans Möd da sepultüra (fossa, cremaziun)
Termin dal funaral: 081 864 27 10
Per sepultüras (sunteri) es respunsabel l’uffizi da fabrica: 081 861 27 20
our dal temp da büro: 081 861 27 20
Institut da sepultüra Lö da metter in bara
Evtl. repatriaziun dal la bara
Möd da sepultüra (fossa / cremaziun)
Termin dal funaral
Uffizi da pravenda, discuors Fuorma dal cult divin (curriculum, chanzuns, collecta, tema da la predgia ...)
Annunzcha da mort per la/las gazetta/s Termin dal funaral, motto, confamiliars, evtl. donaziun a ...
- Telefon dürant l'eivna:
Publicitas San Murezzan: 081 837 90 00 stmoritz@publicitas.ch
Südostschweiz Mediacenter: 081 255 58 58
E-Mail: chur@so-publicitas.ch, d'annunzchar fin al di avant a las 16.00
- Telefon dumengias e firats:
Südostschweiz e La Quotidiana: Fax 081 255 51 51
E-Mail: todesanzeigen@so-publicitas.ch, d'annunzchar fin al di avant a las 16.00
Portaders A Scuol vegnan dumandats tenor üsit ils vaschins
Palorma Calcular il nomer dals giasts ed ordinar

C Andamaint üsità d’ün funaral illa baselgia refuormada da Scuol

13.20 fin 13.25 Sunasoncha
13.25 fin 13.30 Text biblic / uraziun (ravarenda)
13.30 Sunasoncha
Partenza da Plaz/da la chasa da led/da l’ospidal
Chamin pro la fossa/sepultüra
Davo ha lö in baselgia il cult divin culla predgia

Broschüra

Pel tema mort, murir e funaral vain nus elavurà üna broschüra in rumantsch ed in tudais-ch.
Quella po gnir retratta gratuitamaing pro l’uffizi da pravenda da Scuol o i’l Chantunet da cudeschs.